ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

ขั้นตอนการขอบัญชีผู้ใช้ RMUTSV e-Passport สำหรับบุคลากร

เมื่อหน่วยงานมีการรับบุคลากรเข้ามาใหม่ ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานบุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติดังนี้

1. ป้อนข้อมูลประวัติบุคลากรใหม่ เข้าสู่ระบบบัญชี 3 มิติ ฐานข้อมูลบุคลากร
2. เข้าเว็บไซต์ http://epassport.rmutsv.ac.th (เฉพาะเครือข่ายของมหาวิทยาลัยฯ) คลิกเมนู ลงทะเบียน  สำหรับบุคลากร
3. กรอกข้อมูลหมายเลขบัตรประชาชน ชื่อนามสกุล วันเดือนปีเกิด หมายเลขโทรศัพท์ และตั้งรหัสผ่าน
4. เมื่อลงทะเบียนสำเร็จแล้ว ระบบจะแจ้งชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านที่ได้ตั้งไว้ ให้บุคลากรใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านสำหรับการใช้งานระบบแสดงตัวตนและระบบสารสนเทศอื่น ๆ
5. บุคลากรสามารถเข้าใช้ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ได้ที่ http://gmail.rmutsv.ac.th

    กรณี ที่เปลี่ยนชื่อ - นามสกุลใหม่ ต้องการจะเปลี่ยน e-Passport สามารถกรอกแบบฟอร์มที่เว็บไซต์ https://arit.rmutsv.ac.th/th/webmail  กรอกแบบฟอร์มเจ้าหน้าที่จะติดต่อทางโทรศัพท์ แจ้งชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) 

   กรณี บุคลากร จ้างเหมาบริการ จ้างรายชั่วโมง ทำบันทึกข้อความ ขอความอนุเคราะห์ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน สำหรับจ้างเหมาบริการ เพื่อใช้งานอินเทอร์เน็ตมหาวิทยาลัยฯ  เรียนผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ติดต่อสอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติม ที่ โทรศัพท์ 074317100 ต่อ 3030 หรือ 074317146  IPPHONE 3922