Rajamangala University of Technology Srivijaya

ITHelpdesk

ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ มทร.ศรีวิชัย

ESET ENDPOINT ANTIVIRUS

การติดตั้งโปรแกรม ต้องเชื่อมต่อระบบเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัยเท่านั้น

ขั้นตอนดำเนินการระบบ RMUTSV e-Passport

แบบฟอร์มการขอบริการเครือข่าย