โลโก้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

-A A +A
admidtion 2567
 
ศูนย์การเรียนรุ้แบบออนไลน์
Premium Course - RUTS MOOC

 

          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีเป้าหมายในการพัฒนาองค์กรและสังคมในระดับภูมิภาคและประเทศด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมภายใต้วิสัยทัศน์  "มหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อสังคม" ที่มุ่งผลิตนักปฏิบัติมืออาชีพ เพื่อเป็นกำลังแรงงานที่มีมาตรฐานก่อให้เกิดรายได้สูง สามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระดับสากล ซึ่งมีความสอดคล้องกับบทบาทหน้าที่และภารกิจใหม่

 

เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

สายตรงอธิการบดี
วีดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัย

 

แผนปฏิบัติราชการประจำปีและติดตามประเมินผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง มาตรฐานหรือคู่มือการปฏิบัติงาน มาตรฐานและขั้นตอนการให้บริการ

นโยบายไม่รับของขวัญและแนวปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการทุจริต การเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของภาครัฐ เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อมทร.ศรีวิชัย

 

 

 

 รอบรั้วราชมงคลศรีวิชัย

 

 ข่าวเด่นราชมงคลศรีวิชัย

 

  ข่าวประชาสัมพันธ์

 

 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

 

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ภูมิพลังแห่งปัญญา คลังความรู้ มทร.ศรีวิชัย
สมาคมศิษย์เก่า
e service
e passport
บัณฑิตศึกษา มทร.ศรีวิชัย
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สถานีวิทยุราชมงคลศรีวิชัย
หอสมุดงานวิทยบริการและสารสนเทศ